Video trường THCS Thị Trấn tham gia ĐHTDTT Thị Trấn lần thứ V nằm 2017-2018