Phần mềm học tập xử lý ảnh GIMP

Ngày đăng: Lượt xem: Lượt tải:

Link tải:
https://drive.google.com/file/d/1swfLEqTWaYn_YvXW6VZD-Co_e2AtcxQt/view?usp=sharing