KẾ HOẠCH kiểm tra, giám sát đảng viên năm 2017 và DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN Đăng ký nội dung tự giám sát năm 2017

Căn cứ “Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong chương VII và chương VIII, Điều lệ Đảng khóa XI”, ban hành theo Quyết định số 46-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI;

Thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy thị trấn Vĩnh Thuận. Chi bộ trường THCS Thị Trấn xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên của chi bộ năm 2017.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)