Bài giảng điện tử

Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Tin học 8 – Bài 3

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Tin học 8 – Bài 2

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Tin học 8 – Bài 1

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Tin học 7 – Bài 3

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Tin học 7 – Bài 2

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Tin học 7 – Bài 1

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Tin học 6 – Bài 7

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Tin học 6 – Bài 6

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Tin học 6 – Bài 5

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Trang 1 / 212