Chủ trương, đường lối Giáo dục

Tập huấn phương pháp lồng ghép GDQP và AN trong trường TH, THCS năm 2018

Tập huấn phương pháp lồng ghép GDQP và AN trong trường TH, THCS năm 2018

Kế hoạch tập huấn: Quyết định BTC: Danh sách dự tập huấn: