BÁO CÁO SƠ KẾT VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH CHUYÊN ĐỀ NĂM 2015

ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN VĨNH THUẬN                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  CHI BỘ TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN

*

Số: 07- BC/CB                  Thị trấn Vĩnh Thuận, ngày 30 tháng 6 năm 2015

 

BÁO CÁO SƠ KẾT

   VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC 

HỒ CHÍ MINH CHUYÊN ĐỀ NĂM 2015

 

Thực hiện công văn số 13-CV/BTG ngày 24  tháng 6  năm 2015 của Ban Tuyên giáo thị trấn Vĩnh Thuận về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2015.

Chi bộ trường THCS Thị Trấn báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 chuyên đề “trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” theo các nội dung sau:

I-KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

– Chi bộ hiện có 27 đảng viên/10 nữ (trong đó có 25 đảng viên chính thức và 2 đảng viên dự bị ).

II-KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

1- Tình hình lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ về tổ chức triển khai, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2015:

Công tác tuyên truyền có vai trò và ý nghĩa rất lớn tác động đến nhận thức của giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh…trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tấm gương của Bác vì vậy mà chi bộ đã chỉ đạo và phối hợp với chính quyền, các tổ chuyên môn, Đoàn TNCS HCM, Đội TNTP HCM, công đoàn trong nhà trường nghiêm túc quán triệt sâu rộng tới từng giáo viên, nhân viên và học sinh với nhiều hình thức. Chi bộ đã triển khai kế hoạch và hướng dẫn đảng viên viết đăng ký kịp thời. Chi bộ xây dụng kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngay từ đầu năm; thường xuyên tuyên truyền đến đảng viên, cán bộ giáo viên trong đơn vị trong các buổi họp hội đồng sư phạm được 3 cuộc có 180 lượt cán bộ giáo viên tham gia; tuyên truyền đến học sinh trong các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt đội, giáo dục ngoài giờ lên lớp có trên 3000 lượt học sinh tham gia.

2- Kết quả đăng ký phấn đấu làm theo của tập thể và cá nhân:

Qua công tác triển khai, quán triệt, tuyên truyền kết quả tập thể đã viết đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2015, có 27đảng viên (đạt 100%), 36 cán bộ giáo viên, công nhân viên (đạt 100%) viết đăng ký với những nội dung đăng ký cụ thể thiết thực, sát hợp với từng cá nhân, phù hợp với chuyên đề.

3- Công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện:

Chi bộ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác nầy trong các cuộc sinh hoạt chi bộ, các cuộc họp Hội đồng sư phạm hàng tháng: thường xuyên nhắc nhở đảng viên, cán bộ, giáo viên, công nhân viên thực hiện theo nội dung đã đăng ký của chuyên đề năm 2015.

Chi bộ đã phân công đảng viên giám sát lẫn nhau để kiểm tra việc thực hiện học tập và làm theo Bác.

Hàng tháng Ban chi ủy đưa ra những hạn chế của cán bộ, đảng viên trong các cuộc họp tổ chuyên môn, họp hội đồng sư phạm và lồng ghép vào nội dung kiểm tra giám sát đảng viên để từ đó kịp thời uốn nắn cán bộ, đảng viên sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế.

III-NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ:

Tất cả đảng viên trong chi bộ đều “Nêu cao tinh thần trách nhiệm” thể hiện tốt các nhiệm vụ được phân công, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, 100% đảng viên đều nêu cao ý thức tự giác, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Thị Trấn, các đồng chí trong chi ủy đứng đầu là Bí thư chi bộ luôn nêu cao vai trò chỉ đạo , chủ chốt, gương mẫu , tiên phong trong mọi hoạt động; bên cạnh đó tất cả đảng viên chi bộ đều có ý thức trong việc “Trung thực, trách nhiệm”: thường xuyên đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực trong và ngoài đơn vị, có ý thức tự giác cao. Thường xuyên nêu cao tinh thần “Đoàn kết; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”: đa số đảng viên đều có ý thức tự giác thể hiện qua các việc làm cụ thể của mỗi người tùy theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chính quyền, Đảng và tổ chức Đoàn thể. Bộ phận chuyên môn của nhà trường cũng chỉ đạo các bộ môn có liên quan lồng ghép tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các tiết học (Một số môn làm rất tốt việc lồng ghép này là các môn Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân…) và lồng ghép vào các hoạt động ngoại khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Kết quả thi kể chuyện Bác Hồ do Nhà thiếu nhi huyện Vĩnh Thuận tổ chức có 1 học sinh đạt giải ba.

Một số ít giáo viên vẫn chưa thực sự thể hiện hết “ trách nhiệm” của mình đối với học sinh. Việc duy trì kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần chưa được thường xuyên; công tác tuyên truyền đến học sinh còn tùy theo thời điểm; một bộ phận học sinh chậm  tiến bộ trong việc học tập theo tấm gương của Bác.

IV- PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Chi bộ, Ban giám hiệu và các tổ chức trong nhà trường cần giúp đỡ, kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở số ít giáo viên còn hạn chế trong việc thể hiện “trách nhiệm” phải nỗ lực, thể hiện vai trò gương mẫu của người thầy. Thường xuyên tổ chức cho học sinh kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần; tuyên truyền sâu rộng đến học sinh việc học tập theo tấm gương của Bác, đặc biệt là việc thực hiện 5 điều Bác dạy, vệ sinh trường-lớp, vv…; tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, giúp các em trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

– Danh sách đề nghị biểu dương: thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2015.

  1. Đ/c Trần Thuận Tiến;
  2. Đ/c Trương Văn Nới.

Trên đây là báo cáo sơ kết  việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015: “Trung thực,trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; Đoàn kết; xây dựng  Đảng trong sạch, vững mạnh”.

 

                                                                                                                        T/M  CHI BỘ

Nơi nhận :                                                                                                                    BÍ THƯ

  • Đảng ủy thị trấn (để báo cáo);
  • Lưu HS chi bộ

                                                                                                                            Đặng Thị Thủy                                                                    

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)